Read Club

J Bielená: Podnikanie a koronavírus - Finančná správa, daň z príjmov, Zákonník práce, DPH, Poistenie, ošetrovné...PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
J BielenáAutorská publikácia prináša komplexný prehľad zmien, opatrení, úľav, dotácií a ich podrobný popis. Príspevky od odborníkov z daných oblastí sú obohatené o príklady z praxe. Štát a banky uľavia firmám a SZČO v súvislosti s koronavírusom. Balík opatrení na pomoc ekonomike zasiahnutej pandémiou ako prvú pomoc zamestnancom, firmám a živnostníkom. Štát preplatí 80 % platu zamestnancov, poskytne príspevky pre živnostníkov a zamestnancov, bankové záruky a ďalšie sociálne opatrenia a úľavy prinášame v publikácii. Podnikanie a koronavírus prehľadne popisuje zmeny a opatrenia v nasledujúcich oblastiach, ktoré sú ovplyvnené koronavírusom a boli legislatívne upravené : " Dane o Vplyv korona vírusu na daň právnickej osoby o Platiteľ DPH – vplyv korony na jeho činnosť o Odložené daňové priznanie – odpustenie sankcií za nedodržanie termínov o Zánik daňového nedoplatku zodpovedajúceho nezaplatenej sankcii prislúchajúcej k zaplatenej dani z príjmov " Mzdy, odvody a pracovné právo o Vyplácenie miezd a odvody u zamestnávateľa v čase mimoriadnej situácie o Zákonné poistenie v čase mimoriadnej situácie o Zvýšená bezpečnosť zamestnancov a používanie OOPP o Dôsledok epidemiologickej krízy – hrozba straty zamestnania o Nárok zamestnanca na peňažné plnenie v súvislosti s výskytom koronavírusu o Ošetrovné a práceneschopnosť počas výnimočného stavu o Služby zamestnanosti a evidencia nezamestnaných počas koronavírusu " Podnikanie o Podpora podnikania v čase výnimočnej situácie o Strata schopnosti podnikať počas krízovej situácie " Právo o Právo a súdnictvo versus koronavírus o Podávanie verejných zákaziek vo výnimočnej situácii o Dražby a bankovníctvo " Verejná správa o Výchova a vzdelávanie počas koronavírusu o Pracovné právo a školstvo v čase koronavírusu Vláda SR pripravila balík prvých opatrení na pomoc ekonomike zasiahnutej pandémiou nového koronavírusu ako prvú pomoc zamestnancom, firmám a živnostníkom. Štát plánuje preplatiť 80 % platu zamestnancov vo firmách, ktorých prevádzky sú povinne uzavreté, rovnako poskytne príspevky pre živnostníkov a zamestnancov podľa konkrétnej miery poklesu tržieb danej firmy. Ďalšie opatrenia sa týkajú poskytnutia bankových záruk vo výške 500 miliónov eur mesačne, aby boli schopné refinancovať podnikateľov za výhodných podmienok. Zamestnancom v karanténe a rodičom na OČR bude hradených po celú dobu 55 % ich hrubej mzdy. Pripravený je aj odklad platby odvodov za zamestnávateľa pri poklese tržieb o viac ako 40 % a odklad preddavkov dane z príjmu pri poklese tržieb o viac ako 40 %. Podnikatelia si budú môcť tiež započítať naraz doteraz neuplatnenú stratu od roku 2014. Ďalšie opatrenia sú obsahom nového zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením Covid-19 v justícii, ktoré sa zameriavajú na: " Obmedzenie plynutia premlčacích a prekluzívnych lehôt v súkromnoprávnych vzťahoch, resp. ich navrátenie v určených prípadoch, " obmedzenie plynutia procesných lehôt na strane účastníkov konania a strán v konaní, " obmedzenie nutnosti vykonávať pojednávania na súdoch a účasti verejnosti na týchto pojednávaniach v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu, " predĺženie lehoty na podanie dlžníckeho návrhu na vyhlásenie konkurzu, " umožnenie rozhodovania per rollam v prípade kolektívnych orgánov právnických osôb súkromného práva, " dočasný zákaz výkonu záložného práva a dražby, " obmedzenie zákazu uzatvárania zmlúv v rámci verejného obstarávania so subjektami nezapísanými v registri partnerov verejného sektora v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu, ak sú zároveň splnené podmienky pre priame rokovacie konanie z dôvodu mimoriadnej udalosti, " zavedenie možnosti využívania tzv. lokalizačných a prevádzkových údajov vznikajúcich v rámci elektronickej komunikácie zo strany Úradu verejného zdravotníctva na účely ochrany života a zdravia obyvateľov. Vláda SR bude však aj naďalej prinášať nové opatrenia vzhľadom na situáciu, aká sa bude v Slovenskej republike vyvíjať, ktoré môžeme očakávať každým dňom a samozrejme, o ktorých budeme ihneď informovať prostredníctvom našich publikácii. Datum vydání: 01. 05. 2020 ISBN: 978–80–8162–147–5 Vazba: Brožovaná bez přebalu lesklá


Hororové knihy musí číst. Ak inpektor práce zvolí písomnú formu prerokovania protokolu o vyetrení príin vzniku závaného pracovného úrazu protokol sa povauje za prerokovaný oznámením posledného úkonu voi kontrolovanému subjektu t. 2 je pre SZO na náhradu straty ich príjmu. Pro nákup v tomto internetovém obchod povolte ve svém prohlíei JavaScript.


Finančná Správa

Pouenie na vyplnenie daového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby. Počítačové úkoly pro studenty. o dani z príjmov. Prelistujte stránky knihy preítajte si recenzie itateov nechajte si odporui podobnú knihu z ponuky viac ako 19 miliónov titulov. Pedpisy pro podnikání Poradca doruíme u v den objednávky. Studentské služby Bryant a Stratton. února poádali svého zamstnavatele o roní zútování dan z píjm a donesli do tohoto data potebná potvrzení.Reim penesení daové povinnosti Informace stanoviska ahttpsfinancnisprava.czdanerezimprenesenidanovepovinnostiKomplexní informace pro plátce dan k uplatování reimu penesení daové povinnosti dle 92a a 92e zákona . Domáckou prácou alebo teleprácou bude taká práca ktorá sa pravidelne vykonáva v domácnosti zamestnanca. Jak jsou financovány komunitní vysoké školy. Presbyterian význam v Tagalogu. Informácie sú poskytované v nasledovnej truktúre. o dani z príjmov sa základ dane iastkový základ dane zo závislej innosti a alej základ dane urený poda 6 ods. Lehota na podanie daového priznania k dani z príjmov a zaplatenie dane za rok 2019 je do 31. Podnikanie a koronavírus Finanná správa da z príjmov Zákonník práce DPH Poistenie oetrovné. Výuka online kurzů osvědčených postupů.

Dodavatelský řetězec Důstojník Popis práce.


E-knihy vydajte si knihu J Bielená: Podnikanie a koronavírus - Finančná správa, daň z príjmov, Zákonník práce, DPH, Poistenie, ošetrovné... PDF. E-knihy v PDF, epub, mobi J Bielená.