Read Club

Václav Benda: Daně a účetnictví 6/2020 - Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále 6/2020PDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Václav BendaNovelou zákona o zeměměřictví a stavebního zákona byl v roce 2020 rozšířen předmět právní úpravy též o vytvoření a správu národního geoportálu územního plánování. Do procesu plánování území (i navrhování a projektování staveb) vstupují stále razantněji nové digitální, resp. elektronické (informační) technologie. V případě územního plánování se jedná především o zřízení národního geoportálu územního plánování, jehož správcem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Základní myšlenka geoportálu jakožto efektivního rozhraní k redistribuci a sdílení dat a metadat je nepochybně smysluplná… Pokud daňový subjekt potřebuje řešit úroky z prodlení týkající se jiné daně než je daň z příjmů, nebo pokutu za nepodané kontrolní hlášení jinou než 1 000 Kč, a tyto případy mají souvislost s epidemií koronaviru, postupuje podle pokynu GFŘ D-44. Žádosti podané do 31. 7. 2020 jsou osvobozeny od správních poplatků. Daňovým subjektům je prominut úrok z posečkané částky podle § 157 daňového řádu na dani z příjmů za zdaňovací období roku 2019. A dále platí, že všem daňovým subjektům je prominut správní poplatek za přijetí žádosti o povolení posečkání úhrady daně, popřípadě rozložení její úhrady na splátky, nebo o změnu tohoto rozhodnutí, za podmínky, že žádost bude podána od účinnosti tohoto rozhodnutí do dne 31. 7. 2020. Jinak podání této žádosti standardně podléhá správnímu poplatku ve výši 400 Kč… Při uplatňování DPH při poskytování ubytovacích a stravovacích služeb je třeba postupovat podle příslušných ustanovení zákona o DPH, a to v návaznosti na směrnicí o DPH a příslušnou judikaturu Soudního dvora Evropské unie. Na ubytovací a stravovací služby se již od 1. 12. 2016 vztahuje elektronická evidence tržeb podle zákona o evidenci tržeb. V této souvislosti byla novelou zákona o DPH také s účinností od 1. 12. 2016 snížena sazby daně u stravovacích služeb z dřívějších 21 % na 15 %. Další snížení sazby daně u stravovacích služeb a podávání nápojů na 10 % bylo provedeno novelou zákona o DPH, která je součástí zákona č. 256/2019 Sb., a to v souvislosti s novelizací zákona o evidenci tržeb s účinností od 1. 5. 2020. V článku jsou s využitím příkladů nejprve vysvětlena aktuálně platná pravidla pro uplatňování DPH u ubytovacích služeb a návazně aktuálně platná pravidla pro uplatňování DPH u stravovacích služeb, včetně změn sazeb daně u stravovacích služeb a podávání nápojů od 1. 5. 2020… Prodej knih, novin, časopisů a dalších publikací v tištěné podobě nebo ve formě zvukového záznamu jejich obsahu na hmotném nosiči z hlediska uplatňování DPH chápán obecně jako dodání zboží. Jsou-li knihy, noviny, časopisy a další publikace poskytovány zákazníkům v elektronické podobě, jedná se pro účely DPH o poskytnutí služby. Při poskytnutí knih, novin, časopisů a dalších publikací jak ve formě zboží, tak i služby je třeba postupovat podle příslušných ustanovení zákona o DPH. Novelou zákona o DPH s účinností od 1. 5. 2020 byla provedena úprava sazeb daně, kterou došlo prakticky k rozšíření okruhu knih, novin, časopisů a dalších publikací, u kterých se uplatňuje od tohoto data druhá snížená sazba daně ve výši 10 %. Tato možnost uplatnění snížené sazby daně vyplývá ze směrnice o DPH. V článku jsou vysvětlena základní pravidla pro uplatňování daně při poskytnutí knih novin, časopisů a dalších publikací jak ve formě zboží, tak i služby… Datum vydání: 08. 04. 2020


Novelou zákona o zemmictví a stavebního zákona byl v roce 2020 rozíen pedmt právní úpravy té o vytvoení a správu národního geoportálu územního plánování. Shrnutí knihy blikání. Vitajte u nás ítajte vzdelávajte sa a zabávajte sa Kniha je naozaj dobrý tichý spoloník na ktorého Vám postauje trochu asu a svetlo. Dan a úetnictví bez chyb pokut a penále 452020 Píjmy ze zahranií v piznání k DP FO a PO.


Václav Benda

NOVINKY V ÚETNICTVÍ A DANÍCH pro rok 20202021. Dan a úetnictví bez chyb pokut a penále 62020 Benda Václav Plos Jií Drgel Martin Stavební zákon po novele Epidemie koronaviru daová oblast Sráky ze mzdy. Reese je knižní klub jeden den v prosinci. ShopRoku 2016 Cena popularity.Dan Záloka.czhttpszalozka.czVae nové online knihkupectvíDan a úetnictví 62020 Dan a úetnictví bez chyb pokut ahttpseplaza.czdaneaucetnictvi62020daneaucetnictvibezchybDan a úetnictví 62020 Dan a úetnictví bez chyb pokut a penále 62020 Benda Václav. Kniha Dan a úetnictví bez chyb pokut a penále 452020 Píjmy ze zahranií Sazby dan u slueb Minim na www.alza.cz. Dan a úetnictví 62020 Dan a úetnictví bez chyb pokut a penále 62020. Servisní příručka HONDA CR-V PDF. Dan a úetnictví 62020 Dan a úetnictví bez chyb pokut a penále 62020 Benda Václav Broovaná. Novelou zákona o DPH která byla provedena zákonem. Obsahuje informace které povinnosti musí zamstnavatel dodret a co nesmí opomenout z pohledu zákoníku práce sociálního a zdravotního pojitní. Dan a úetnictví bez chyb pokut a penále 62020 Stavební zákon po novele Epidemie koronaviru da Novelou zákona o zemmictví a stavebního zákona byl v roce 2020 rozíen pedmt právní úpravy té o vytvoení a správu národního geoportálu územního plánování. DPH ve zvlátních reimech jednoho správního místa Benda Václav 231 K Koupit. Tématu se vnujeme v píspvcích Koronavirus a dan a Nebezpeí koronaviru mzdové a sociální nároky ve kterýc.. Neváhajte a inpirujte sa mnostvom kníh v najobúbenejom internetovom kníhkupectve na Slovensku. astým praktickým problémem pi uplatování DPH u právních slueb je urení okamiku vzniku povinnosti piznat z tchto slueb da a to. byla vedle dalích zmn upravena dílím zpsobem také pravidla pro uplatování DPH u nájmu nemovitých vcí. Granty pro programy pěstounských mládeže. 2020 Opravy chyb minulých období úetní a daový . Msíník krom píspvk z oblastí . Dan a úetnictví bez chyb pokut a penále DaÚ 62019 Poradce s.r.o.

H Přeložit v Tamilu.


Knihy v PDF ke stažení fórum Václav Benda: Daně a účetnictví 6/2020 - Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále 6/2020 PDF. Jak stahovat e-knihy Václav Benda.